پروژه های در حال اجرا:

۱- ایجاد کارخانه تولید شمش و آلیاز آلومینیومی ۶۰ هزارتن درسال

  1. خط تولید بیلت آلومینیومی ۴۰ هزارتن درسال
  2. خط تولید آلیاژ آلومینیومی ۲۰ هزار تن درسال

۲- ایجاد کارخانه تولید انواع پروفیل آلومینیومی ۱۱ هزارتن در سال