چشم انداز: بنگاهی پیشتاز و برتر در تولید و صادرات انواع محصولات آلومینیومی با کیفیت جهانی در کشور

مآموریت: تولید و عرضه انواع محصولات آلومینیوم با استفاده از فناوری روز در داخل و خارج کشور

اهداف:

۱- بهره برداری از خطوط تولید انواع محصولات آلومینیومی

۲- کسب سهم عمده بازار داخلی و صادرات

۳- افزایش رضایت ذینفعان

استراتژی ها:

۱- سرمایه گذاری در توسعه و ایجاد زنجیره ارزش محصول

۲- توسعه بازار

۳- توسعه سرمایه اجتماعی