با همت کارشناسان شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان کتاب “معرفی فرصت های سرمایه گذاری پروفیل آلومینیوم در استان خوزستان” به چاپ رسیده است.

این کتاب، به عنوان راهنمای جذب سرمایه گذاری برای صنعت آلومینیوم در منطقه خوزستان تهیه و تدوین شده است. پروژه های زیادی توسط تیم تدوین کننده بررسی شده و مناسب ترین آن ها در قالب ۲۴ کارگاه پایین دستی صنعت اکستروژن ارائه شده است. این کتاب فرصت های سرمایه گذاری در استان خوزستان برای صنایع پایین دستی اکستروژن را تشریح می کند. استفاده از این فرصت ها مستلزم تلاش چشمگیر همه مسئولین، صاحبنظران، نخبگان و سرمایه گذاران است. سرعت انجام این کار نقش تعیین کننده در تسریع توانمندسازی استان خوزستان و شهرستان مسجد سلیمان خواهد داشت.
شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان در جهت معرفی این کارگاه ها خلاصه ای از بررسی فنی و اقتصادی را تهیه کرده تا بتواند از این طریق جرقه ی لازم را جهت جذب سرمایه و حمایت بخش خصوصی و دولتی بزند. امید است که این تلاش به کمک و همراهی مسئولین باعث کاهش مشکلات منطقه شده و رونق اقتصادی را برای مردم بزرگ خوزستان و مسجد سلیمان به ارمغان آورد.